D.S.V. INSPECTION บริษัท ดี.เอส.วี.อินสเปคชั่นจำกัด ตรวจสอบ เครน ปั้นจั่น รอก เครนเรือ สลิง รถเฮี๊ยบ เช่ารถเครน เทรลเลอร์ Backhoe เพื่อออกเอกสาร คป.1 คป.2,ปจ1, ปจ2 ,ตรวจและออกCertificate for Lifting Equipment,ตรวจสอบอาคาร รับฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร,รับจ้างขนย้ายเครื่องจักร ,ให้เช่า ลูกตุ้มน้ำหนัก Weight โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญบริษัท ดี.เอส.วี.อินสเปคชั่นจำกัด เป็นหน่วยงานที่รับบริการตรวจสอบเครื่องจักรทางด้านวิศวกรรมซึ่งดำเนินการโดยทีมงานวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบอาคาร และเครื่องจักรกลงานก่อสร้างอาทิเช่น ปั้นจั่น รอก เครน รถเฮี๊ยบ รถเครน รถบูมลิฟ รถ SIZZOR LIFT เครนเรือ รถกระเช้า รถฟอร์คลิฟท์ รถBack Hole ทั้งนี้เป็นไปและสอดคล้องตามประกาศกรมสวัสดิการและแรงงาน รวมทั้ง,Third Party for load test รับทดสอบสมรรถนะในการยกของเครื่องจักร ,รับตรวจ และออกหนังสือรับรอง Certificate สำหรับอุปกรณ์การยกทุกชนิด( Lifting Equipment) ,รับฝึกอบรมผู้ปฎิบัติงาน ในเรื่องความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร เช่นผู้ควบคุมปั้นจั่น ผู้ควบคุมผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญานแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะ และรับปรึกษางานด้านวิศวกรรม โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

เพื่อให้การดำเนินงานในระบบบริหารคุณภาพของบริษัท ดี.เอส.วี.อินสเปคชั่น เป็นไปอย่างมีรูปแบบ จึงกำหนดขอบเขตของงานบริหารคุณภาพคือ “งานให้บริการตรวจสอบเครื่องจักรด้านวิศวกรรม” ครอบคลุมงาน ตรวจสอบ ปั้นจั่น รอก เครน รถเฮี๊ยบ รถเครน รถบูมลิฟ เครนเรือ [กำลังจัดทำ มาตรฐาน : ISO 9001:2008 ]หลักสูตรอบรม / เช็ครอบอบรม (มีอบรมทุกเดือน หรือรับอบรมเฉพาะกลุ่มบริษัท)
# กำหนดการอบรมจาก D.S.V. INSPECTION : จัดอบรมบุคคลภายนอก/บริษัทต่างๆ เกี่ยวกับการขับรถTruck loader เครน เฮี๊ยบ ให้ปลอดภัย [คลิกที่นี่ดูรายละเอียด]
# ตารางการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บังคับปั้นจั่น,ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น, ผู้ยึดเกาะวัสดุและให้สัญญาณมือ” และ “หลักสูตรการอบรมหลักการขับรถฟอล์คลิฟท์ให้ถูกต้องและปลอดภัย”
# หลักสูตรการอบรมหลักการขับรถฟอล์คลิฟท์ให้ถูกต้องและปลอดภัย [คลิกที่นี่ดูรายละเอียด]


ข่าวรับสมัครงาน
- เจ้าหน้าที่ธุรการ เพศหญิง หลายตำแหน่ง วุฒิ ปวส.-ป.ตรี (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค หลายตำแหน่ง วุฒิ ปวส.-ป.ตรี (สามารถขับรถยนต์ได้)
ติดต่อ คุณอ้อย D.S.V. INSPECTION
Tel 038 026 455 , 089 2016783
fax 038 026 454บริการหลัก
     - ตรวจสอบ ปั้นจั่น รอก เครน รถเฮี๊ยบ รถเครน รถบูมลิฟ รถ SIZZOR LIFT เครนเรือ สลิง สเก็น รอกโซ่ กระเช้า รถฟอร์คลิฟท์ Backhoe รถแมคโคร เพื่อออกเอกสาร คป.1 คป.2 รวมทั้ง ปจ1, ปจ 2 ตรวจสอบอาคาร
     -Third Party for load test รับทดสอบสมรรถนะในการยกของเครื่องจักร
     -รับตรวจ และออกหนังสือรับรอง Certificate สำหรับอุปกรณ์การยกทุกชนิด Lifting Equipment
     -รับฝึกอบรมพนักงานขับ ในเรื่องความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร เช่นขับรถเครน
     -รับปรึกษางานด้านวิศวกรรม โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ระดับสามัญ
     -รับรองโดยสภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
     -บริการให้เช่าเครื่องจักร : รถเครนขนาด 20-360 ตัน รถเฮี๊ยบ 3-8 ตัน , รถเทรลเลอร์ , รับจ้างขนย้ายเครื่องจักรทุกชนิด
     -ให้เช่า ลูกตุ้มน้ำหนัก Weight ในการโหลดเทส load test ขนาด 50 kg , 200 kg , 500 kg, 1 ตัน
     -ให้เช่า SAFE-T-WEIGH PORTABLE LOAD INDICATORระบบบริหารคุณภาพ
บริษัท ดี.เอส.วี.อินสเปคชั่นได้กำหนดขั้นตอนการทำงานที่สำคัญในการบริหารคุณภาพ ในรูปของเอกสาร และได้กำหนดกระบวนการในการทำงาน ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ชัดเจน
โดยกระบวนการดังกล่าวจะแสดงให้เป็นถึงขั้นตอนตั้งแต่การรับงานจนงานแล้วเสร็จ รวมทั้งการตรวจสอบระหว่างกระบวนการ สำหรับงานจ้างเหมาจากหน่วยงานภายนอก(Out Source)บริษัท ดี.เอส.วี.อินสเปคชั่น.จะพิจารณาเป็นงานที่ใช้แรงงานหรือเป็นงานฝีมือทั่วๆไปเช่นงานเชื่อมโลหะ งานทำความสะอาด งานโยธาทั่วๆไป โดยจะกำหนดเป็นเงื่อนไขเฉพาะงานและมีขั้นตอนในการควบคุมผู้รับเหมาทุกงาน

ข้อกำหนดด้านเอกสาร :: บริษัท ดี.เอส.วี.อินสเปคชั่นได้จัดทำนโยบาย และวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ , คู่มือคุณภาพ คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน(QP) วิธีการปฏิบัติงาน (WI) และเอกสารสนับสนุนต่าง ๆ (SD) และบันทึกคุณภาพต่างๆที่แสดงถึงประสิทธิผลในการบริหารจัดการ และได้กำหนดกระบวนการในการควบคุมเอกสารดังกล่าว รวมทั้งกระบวนการในการจัดเก็บบันทึกคุณภาพเกี่ยวข้อง ทำให้มั่นใจว่าระบบงานในด้านเอกสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร
ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร :: บริษัท ดี.เอส.วี.อินสเปคชั่นได้มีกระบวนการในการสื่อสารภายในและภายนอกอย่างเป็นระบบ ทำให้ผู้ปฎิบัติงาน รู้เรื่องราวการดำเนินการในระบบบริหารคุณภาพเป็นอย่างดี โดยเฉพาะเรื่องเป้าหมายคุณภาพ นโยบาย และการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อีกทั้งมีการกำหนดให้มีการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง(Steering Committee)

มุ่งเน้นความสำคัญของลูกค้า ::บริษัท ดี.เอส.วี.อินสเปคชั่นกำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าผู้รับการบริการในรูปแบบงานต่องาน (Job by Job) เพื่อนำปัญหาที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงานบริการ (Complaints )จากลูกค้ามาปรับปรุงแก้ไข


นโยบายคุณภาพ
บริษัท ดี.เอส.วี.อินสเปคชั่นได้ใช้นโยบายที่กำหนดโดยผู้จัดการบริษัทเป็นแนวทางในการดำเนินการบริหารคุณภาพ และเป็นกรอบในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และมีการสื่อสารนโยบายทั่วทั้งบริษัท ดี.เอส.วี.อินสเปคชั่น อีกทั้งกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายยังสามารถใช้ได้และสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันโดยนโยบายกำหนดไว้ดังนี้

“บริษัท ดี.เอส.วี.อินสเปคชั่นมุ่งมั่นให้บริการงานตรวจสอบเครื่องจักรกลงานก่อสร้างอย่างมีคุณภาพ ตามระบบมาตรฐานสากลโดยสอดคล้องการข้อกำหนดกฎหมาย เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า


การวางแผน
บริษัท ดี.เอส.วี.อินสเปคชั่นมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพที่สอดคล้องกับ นโยบายในภาพรวม โดยกำหนดลงไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีการติดตามผลการดำเนินการตามเป้าหมายโดยกำหนดให้มีการรายงานทุก 3 เดือน


ความรับผิดชอบ , ชำนาญ และการสื่อสาร บริษัท ดี.เอส.วี.อินสเปคชั่นกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคนโดยกำหนดลงใน JD (Job description) ให้พนักงานทุกคนรับทราบ และเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารระบบคุณภาพของ บริษัท ดี.เอส.วี.อินสเปคชั่นเป็นไปอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ ผู้จัดการบริษัท ดี.เอส.วี.อินสเปคชั่นจึงได้แต่งตั้งให้ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท ดี.เอส.วี.อินสเปคชั่น เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารระบบบริหารคุณภาพบริษัท ดี.เอส.วี.อินสเปคชั่น(QMR) เพื่อบริหารระบบคุณภาพของ บริษัท ดี.เอส.วี.อินสเปคชั่นให้เป็นไปตามระบบที่วางไว้และให้มีการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ในการดำเนินการยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง


การทบทวนนโยบายฝ่ายบริหาร บริษัท ดี.เอส.วี.อินสเปคชั่นกำหนดให้มีการประชุมทบทวนโดยผู้บริหาร(Steering Committee) โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง


การบริหารทรัพยากร
การจัดหาทรัพยากร :: (Steering Committee) ดำเนินการกำหนดและสรรหาทรัพยากรต่างๆ โดยมีการตั้งงบประมาณประจำปีทุกปี ครอบคลุมถึงการนำไปใช้ในระบบบริหารคุณภาพ

ทรัพยากรบุคคล :: บริษัท ดี.เอส.วี.อินสเปคชั่นมีการกำหนดความต้องการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพในการปฎิบัติงานทุกปี มีกระบวนการในการฝึกอบรมพนักงาน อย่างมีประสิทธิภาพ มีการประเมินความรู้ความเข้าใจของพนักงานที่เข้ารับการอบรมที่เกี่ยวข้องและมีการเก็บประวัติการฝึกอบรมของพนักงานอย่างเป็นระบบ


ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ดี.เอส.วี.อินสเปคชั่นได้กำหนดและจัดหาสถานที่ , อุปกรณ์ , เครื่องมือ ในขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในระบบบริหารคุณภาพอย่างเหมาะสม


สภาพแวดล้อมในการทำงาน
บริษัท ดี.เอส.วี.อินสเปคชั่นมีการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพแวดล้อมตามกฎหมายความปลอดภัยฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานทำให้มั่นใจว่าการดำเนินการของ บริษัท ดี.เอส.วี.อินสเปคชั่นจำกัดอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม


การบริการตรวจสอบเครื่องจักร
การวางแผนกระบวนการ :: บริษัท ดี.เอส.วี.อินสเปคชั่นมีการวางแผนการบริการตรวจสอบเครื่องจักร สอดคล้องกับเป้าหมายคุณภาพที่กำหนดไว้ และสอดคล้องตามข้อกำหนดของลูกค้า มีการจัดเตรียมทรัพยากรที่เหมาะสม , มีการตรวจวัดผล , การกำหนดเกณฑ์การยอมรับ ทำให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติการเป็นไปและสอดคล้องตามที่กำหนดไว้กระบวนการที่เกี่ยวกับลูกค้า

ตรวจสอบเครื่องจักร
มีการสัญญากับลูกค้าซึ่งระบุถึงวิธีการปฏิบัติงาน , รายละเอียดในการปฏิบัติงาน , เงื่อนไขต่าง ๆ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการระบุถึงการประกันผลงานต่าง ๆ หลังการส่งมอบงาน ที่มีรายละเอียดชัดเจน อีกทั้งมีระบบการทบทวนข้อกำหนดหรือความต้องการกับลูกค้า ทำให้มีการทวนสอบความต้องการและการปฏิบัติต่างๆระหว่างลูกค้าและ บริษัท ดี.เอส.วี.อินสเปคชั่นทำให้ บริษัท ดี.เอส.วี.อินสเปคชั่นมั่นใจว่าความต้องการของลูกค้าและข้อกำหนดต่างๆ ที่จำเป็น ถูกระบุไว้ในสัญญา / เงื่อนไข


การจัดซื้อ
บริษัท ดี.เอส.วี.อินสเปคชั่นมีกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง อย่างเป็นระบบซึ่งจะระบุถึงรายระเอียดข้อมูลการจัดซื้อ การตรวจสอบหรือการตรวจรับ ,การจัดซื้อหรือการจัดจ้าง รวมทั้งการควบคุมงานจ้างเหมา และมีขั้นตอนในการประเมินผู้ขาย/ ผู้ส่งมอบ ทำให้มั่นใจว่าวัสดุอุปกรณ์หรืองานจ้างเหมาเป็นอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

การผลิตและการบริการ
การควบคุมกระบวนการ :: บริษัท ดี.เอส.วี.อินสเปคชั่นมีการวางแผนการตรวจสอบเครื่องจักรแต่ละประเภทที่ชัดเจน มีการกำหนดกำลังคน อุปกรณ์เครื่องมือ มีการตรวจสอบระหว่างกระบวนการมีการกำหนด เกณฑ์คุณภาพที่สำคัญ มีการควบคุมงานที่มีประสิทธิภาพรวมทั้ง การจัดเตรียมเอกสารวิธีการทำงานและ เครื่องมือที่เหมาะสม ทำให้มั่นใจว่ากระบวนการอยู่ภายใต้สภาวะการควบคุม

การรับรองกระบวนการ:: บริษัท ดี.เอส.วี.อินสเปคชั่นมีขั้นตอนการดำเนินในการอนุมัติกระบวนการ,การให้ใช้อุปกรณ์หรือวัสดุรวมทั้งคุณสมบัติของพนักงานที่ปฎิบัติและการส่งมอบงานโดยผู้จัดการบริษัท ถึงแม้ว่าการดำเนินการดังกล่าวอาจจะไม่สามารถตรวจสอบหรือตรวจวัดในระหว่างกระบวนการ ซึ่งในกรณีการเกิดปัญหาหรือข้อบกพร่องจึงยังอยู่ในการรับผิดชอบของ บริษัท ดี.เอส.วี.อินสเปคชั่นซึ่งจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจนกว่างานจะเป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดของลูกค้า

การชี้บ่งและสอบกลับได้:: ทุกงานบริการตรวจสอบเครื่องจักรมีระบบในการควบคุมงานมีการระบุถึงสถานะการตรวจสอบระหว่างกระบวนการที่ชัดเจน รวมทั้งกระบวนการในการส่งมอบงาน ซึ่งทั้งหมดจะมีสัญญาหรือเอกสารเงื่อนไขในการทำงานประกอบด้วย และจัดเก็บเป็นบันทึกคุณภาพ ทำให้ บริษัท ดี.เอส.วี.อินสเปคชั่นมั่นใจว่าทุกกระบวนการหรืองานให้บริการทุกงานสามารถตรวจสอบกลับได้


ทรัพย์สินของลูกค้า
กรณีมีทรัพย์สินของลูกค้าอยู่ในกระบวนการดำเนินการของ บริษัท ดี.เอส.วี.อินสเปคชั่น หน่วยงานเกี่ยวข้องจะดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ทำให้ บริษัท ดี.เอส.วี.อินสเปคชั่นมั่นใจว่าทรัพย์ของลูกค้าจะไม่สูญหาย มีสภาพคงเดิมรวมทั้งมีระบบในการดูแลรักษาเป็นอย่างดี อีกทั้งกรณีที่เป็นข้อมูลของลูกค้าเช่นวิธีปฎิบัติเฉพาะต่างๆ Know-how หรือข้อมูลเฉพาะงานของลูกค้าที่นำมาใช้ประกอบในการปฎิบัติงาน จะถูกเก็บรักษาและควบคุมดูแลเป็นอย่างดี


การควบคุมอุปกรณ์การตวจวัดและการติดตาม
บริษัท ดี.เอส.วี.อินสเปคชั่นมีการควบคุมอุปกรณ์การตรวจวัดที่เป็นระบบมีการจัดทำบัญชีชนิดของอุปกรณ์หรือเครื่องมือตรวจวัด , มีการกำหนดระยะในการสอบเทียบจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ในประเทศ ทำให้ บริษัท ดี.เอส.วี.อินสเปคชั่นมั่นใจว่าเครื่องมือหรืออุปกรณ์วัดที่ใช้ประกอบในการปฏิบัติงานมีความแม่นยำและเที่ยงตรง


การวัด , การวิเคราะห์ และการปรับปรุง
การดำเนินการทั่วไปของ บริษัท ดี.เอส.วี.อินสเปคชั่น บริษัท ดี.เอส.วี.อินสเปคชั่นมีการกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินการต่าง ๆ ตามเป้าหมายคุณภาพที่กำหนดทุกไตรมาส จากข้อมูลดังกล่าวนำมารวบรวม วิเคราะห์ความเป็นไปได้ , สาเหตุของปัญหา , แนวโน้มที่อาจจะเกิด ทำให้ บริษัท ดี.เอส.วี.อินสเปคชั่นสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ได้ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ จะได้มาจาก ดังนี้

การตรวจติดตามและการตรวจวัด ความพึงพอใจของลูกค้า :: บริษัท ดี.เอส.วี.อินสเปคชั่นมีกระบวนการในการวัดความพึงพอใจของลูกค้า ที่กำหนดเป็นงานต่องาน (Job by Job) เพื่อให้รู้ข้อมูลที่แท้จริง ซึ่งข้อมูลในการวัดผลจะครอบคลุมในทุก ๆ ด้านของการบริการรวมทั้งยังมีช่องทางในการ Claim และ Complaints จากลูกค้าโดยตรงทำให้การแก้ไขปัญหาของ บริษัท ดี.เอส.วี.อินสเปคชั่นเป็นไปอย่างทันทีและรวดเร็ว


การตรวจติดตามภายใน บริษัท ดี.เอส.วี.อินสเปคชั่นมีกระบวนการตรวจติดตามภายในที่เป็นระบบและชัดเจน มีการวางแผนการตรวจ การกำหนดผู้ตรวจติดตามที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นอิสระในการตรวจติดตาม มีการตรวจติดตามภายในพิเศษกรณีที่งานที่ปฏิบัติมีมูลค่างานสูง หรือมีความเสี่ยงสูง ในการปฏิบัติงานและจากข้อมูลการตรวจติดตามภายใน จะถูกนำมาวิเคราะห์ ในนี้เพื่อหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขต่อไป การตรวจติดตามและตรวจวัดกระบวนการ บริษัท ดี.เอส.วี.อินสเปคชั่นได้แสดงรายละเอียดของการติดตาม และการวัดคุณลักษณะต่าง ๆ ที่เป็นส่วนประกอบในการให้บริการ เช่น การวัดการทำงานของอุปกรณ์ว่าอยู่ในค่าที่กำหนด หรือไม่ ไว้ในคู่มือขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ในขั้นตอนดังกล่างอาจอ้างอิงเกณฑ์การตรวจ และการบันทึกผลต่าง ๆในเอกสารวิธีปฎิบัติ เอกสารสนับสนุนและ Drawing ต่างๆ ไว้


การควบคุมผลิตภัณฑ์ / การบริการที่ไม่เป็นตามข้อกำหนด
บริษัท ดี.เอส.วี.อินสเปคชั่นมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบกรณีการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่กำหนด โดยได้กำหนดเป็นคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมการปฎิบัติงานของทุกหน่วยงานใน บริษัท ดี.เอส.วี.อินสเปคชั่น


การวิเคราะห์ข้อมูล
บริษัท ดี.เอส.วี.อินสเปคชั่น มีการนำผลการวัดความพึงพอใจของลูกค้าทุก 3 เดือน ปัญหาระหว่างกระบวนการที่ไม่สอดคล้องกับแผนหรือสัญญาที่กำหนด ผลการตรวจติดตาม รวมทั้งปัญหาในการดำเนินการของผู้ส่งมอบ , หรือคุณภาพของวัสดุที่จัดซื้อ กรณีเกิดปัญหานำมาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางที่จะปรับปรุง และให้มีการรายงานในการประชุมบริษัทประจำเดือน


การปรับปรุง
บริษัท ดี.เอส.วี.อินสเปคชั่นมีการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิผลในการดำเนินอย่างต่อเนื่องโดยใช้ข้อมูลจากผลการตรวจประเมินภายใน , ผลของเป้าหมายคุณภาพ , ผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ผลการดำเนินการแก้ไข , ป้องกัน ผลจากการเสนอแนะจากลูกค้า รวมทั้งปัญหาต่าง ๆ นำมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและป้องกันการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวซ้ำ รวมทั้งมีการพิจารณา ถึงความสอดคล้องของนโยบายกับสภาพการดำเนินงานปัจจุบัน การแก้ไข กรณีเมื่อมีข้อบกพร่องหรือมีการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด บริษัท ดี.เอส.วี.อินสเปคชั่นมีกระบวนการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิผลเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ ดังกล่าวเกิดซ้ำขึ้นอีก การป้องกัน บริษัท ดี.เอส.วี.อินสเปคชั่นมีระบบในการดำเนินการป้องกัน เพื่อขจัดสาเหตุของโอกาสของการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดซึ่งอาจทำให้การปฏิบัติงานเกิดปัญหา เช่นมีการสำรวจการปฏิบัติงานที่ต่ำกว่ามาตรฐาน , การวัดระบุหาสาเหตุของอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ที่บริษัท ดี.เอส.วี.อินสเปคชั่น ใช้บริหารรวมกับระบบบริหารคุณภาพติดต่อ บริษัท ดี.เอส.วี.อินสเปคชั่นจำกัด D.S.V. INSPECTION
45/27 หมู่ 2 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
Tel 038 026 455 , 089 2016783
Tel 081 8503017 , 086-8490044
fax 038 026 454
email: dsv_inspection2@hotmail.com , dsv_inspection1@yahoo.co.th
ทะเบียนอนุญาติเลขที่ 0215550003684